Wat kost een tuin?

Tuintest

WAT KOST EEN ONTWERP

IK WIL EEN OFFERTE

Projecten

Metamorfose

Wij zijn gespecialiseerd in metamorfoses van tuinen en terreinen.

klik hier

Vormgeven van uw erf

Wat is een erf?

Een erf is het systeem van ruimtes rond de gebouwen van een (voormalig) agrarisch bedrijf. In traditionele situaties gaat het om de moestuin, de bloementuin, de boomgaard, een bleekweide,  de huisweide,  etc.  Op moderne erven kan het gaan om de parkeerplaats van sorteerders, de aandokruimte voor de vrachtwagens, de containervelden, de regenwateropslag, de infiltratiezone voor het regenwater etc.

Boerenerven en erfbeplanting zijn door de eeuwen heen onlosmakelijk met elkaar verbonden, ze vormen veelal een historische eenheid.

Alle beplanting op en rondom het erf had een functie. Vrijstaande bomen dienden onder andere als grensmarkering, windkering en zonwering. Houtwallen en bosjes dienden als windkering, maar leverden ook gebruikshout zoals weidepalen en brandhout. Heggen waren bedoeld als veekering en hoogstamboomgaarden leverden fruit voor eigen gebruik.

Erfbeplanting en bebouwing op het erf vormen één geheel en geven het buitengebied hun karakteristieke gezicht.

Erfbeplanting draagt bij aan een aantrekkelijk landschap en het heeft grote waarde voor planten en dieren. Ook levert het voedsel, schuilgelegenheid en voortplantingsmogelijkheden voor vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten.

Hoe richt ik mijn erf in?

De inrichting van een erf is van een totaal andere orde dan de inrichting van een stadstuin, een landgoed of bedrijfsterrein. Een erf is gelegen op een bepaalde grondsoort in een bepaald landschapstype. Der grondsoort kan zijn een enkeerdgrond, een veldpodzol, een rauwveen of een knippige poldervaaggrond. Ook de grondwatertrap is van belang en vele gronden hebben zo hun eigen grondwater eigenschappen.

Dit alles is van belang welke beplanting er van nature op kan groeien en voorkomt opdat we die kunnen toepassen. Want als we de juiste beplanting op de aanwezige grond planten zal er minder uitval zijn en het onderhoud ook minder. Want de oppervlakten van een erf zijn vaak groter dan een stadstuin en hoe minder en makkelijker het onderhoud hoe beter.

Naast de verschillende grondsoorten ligt een erf ook in een bepaald landschapstype, zoals daar kunnen zijn:

  • Slagenlandschap
  • Jong ontginningslandschap
  • Esdorpen landschap
  • Oude hoevelandschap
  • Polderlandschap
  • Rivierenlandschap

Ieder landschapstype heeft zo zijn eigen ontstaansgeschiedenis en de daarbij behorende erfinrichting en beplantingstoepassing.

Op een erf in het rivierenlandschap zal de boombeplanting met name bestaan uit populier, wilg en zwarte els, dit in tegenstelling van een erf in het hoevenlandschap waar de bomen bestaan uit eik, berk en zoete kers.

Naast de beplantingstoepassingen is ook de fysieke inrichting van een erf in een esdorpenlandschap wezenlijk anders dan in een erf in een slagenlandschap.

Wij geven u graag nader advies bij het vormgeven en inrichten van uw erf.

Graag tot ziens op uw erf,

Gerard & Mauritz Broekhuis