Wat kost een tuin?

Tuintest

WAT KOST EEN ONTWERP

IK WIL EEN OFFERTE

Projecten

Metamorfose

Wij zijn gespecialiseerd in metamorfoses van tuinen en terreinen.

klik hier

Algemene Consumentenvoorwaarden Groenkeur

December 2008. Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Groenkeur zijn tot stand gekomen in overleg met de consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal –Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2009.

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:
– De groenkeur- ondernemer: de ondernemer, natuurlijk of rechtspersoon, die
deelnemer is aan Stichting Groenkeur en die navolgend genoemde
werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.
– Werkzaamheden: het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor-
of in samenhang met aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor
zowel binnen als buiten. Het leveren van de benodigde leven of dode
materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het
opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van
deze werkzaamheden.
– Materialen: levende materialen: producten en artikelen die verzorging en
onderhoud nodig hebben om in leven te   blijven, te groeien e/of om tot
ontwikkeling te komen; Zand, grond, teelaarde  en compost; dode
materialen: alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied
van de Groenkeur- ondernemer vallen.
– Consument: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die- niet handelend in de
uitvoering van een beroep of bedrijf- een overeenkomst sluit met Groenkeur-
ondernemer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de Groenkeur- ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen Groenkeur- ondernemer en consumenten worden gesloten.

Artikel 3 – Het aanbod/ de offerte
1.  Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de Groenkeur- ondernemer de
plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk
verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht de
Groenkeur-ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de
Groenkeur- ondernemer aan de consument vooraf de offertekosten en
ontwerpkosten bekend.
2.  De Groenkeur- ondernemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan
wel elektronisch uit.
3.  Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk
gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij uit de offerte anders blijkt.
4.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te
leverende goederen en/of verrichtingen werkzaamheden op basis van de in
het eerste lid door de consument aan de Groenkeur- ondernemer
verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn
om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te
maken.
5.  Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen
alsmede een indicatie van het moment van oplevering.
6.  Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de
prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden
gehanteerd: aanneemsom of regie.
a.  Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag
overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht, inclusief BTW.
b.  Bij de prijsvormingmethode regie doet de Groenkeur- ondernemer een
nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief BTW (o.a. uurtarief en
eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De Groenkeur- ondernemer
kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te
verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Onder
uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van
werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief
BTW. Aan de consument wordt het totaal uren in rekening gebracht dat
de Groenkeur-ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip
van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
7.  Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
8.  Het aanbod gaat – schriftelijk dan wel elektronisch- vergezeld van een
exemplaar van deze algemene voorwaarden.
9.  De Groenkeur- ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op
eerste verzoek van de Groenkeur-ondernemer onverwijld teruggegeven te
worden, onverminderd andere aan de Groenkeur–ondernemer ten dienste
staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
10. Het is de consument verboden materiaal van de Groenkeur- ondernemer
waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te
verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen
zonder toestemming van de Groenkeur- ondernemer. Indien de opdracht
voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan de Groenkeur-
ondernemer wordt verstrekt, al de offerte, compleet met ontwerpen,
afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na de datum van beslissing
dan wel na het vestrijken van het aanbod, aan de Groenkeur- ondernemer
retour worden gezonden. Aan de consument is het zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de auteurs-rechthebbende, niet toegestaan
het ontwerp zelf uit te voeren.
11. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, zal de
consument, de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp-
en/of tekenkosten aan de Groenkeur- ondernemer vergoeden in geval de
Groenkeur-ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk
maar hem geen opdracht tot het verrichten van werk-zaamheden en/of
levering van zaken wordt gegeven.

Artikel 4 – De overeenkomst
1.  De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door
de consument. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In
geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de Groenkeur-
ondernemer   een elektronische bevestiging naar de consument.
2.  Na wijziging in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.
3.  De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan,
indien en op het moment dat de consument er mee instemt, dan wel
duidelijk toelaat dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt
begonnen.
4.  Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of
publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en
vermelde gegevens binden de Groenkeur- ondernemer niet.
5.  De Groenkeur-ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele
graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van
bekabeling en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende
informatie daaromtrent aan de Groenkeur- ondernemer te verstrekken.
6.  De Groenkeur-ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet,
niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het
oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de
mogelijke gevolgen van die schade.

Artikel 5 – Duur en beëindiging van de overeenkomst
De consument kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voorzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan hij met inachtneming van een redelijke termijn opzeggen.

Artikel 6 – Onderhoudswerkzaamheden
Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd – bij voorkeur schriftelijk- met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, waarna de wederpartij de opzegging schriftelijk zal bevestigen.

Artikel 7 – De prijs en de prijswijzigingen
1.   Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn
inclusief BTW . De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien
kunnen worden doorberekend aan  consument. De Groenkeur- ondernemer
is gerechtig andere prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zijn
ontstaan na het tot standkomen van de overeenkomst, doch voorde
oplevering, aan de consument door te berekenen. Indien de Groenkeur-
ondernemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de
overeenkomst, heeft de consument het  recht de overeenkomst te
ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na
kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst
op deze wijze geeft  geen der partijen het recht op schadeloosstelling
2.  Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs
volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou
volgen, als minderwerk.
3.  Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van
de hoofdsom, van te voren schriftelijk dan wel elektronisch worden
vastgelegd en na akkoord worden uitgevoerd.

Artikel 8 – De aflevering / de levertijd
Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument. De  werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer de Groenkeur- ondernemer, na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de consument heeft medegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstaande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 9 – Conformiteit
1.  De Groenkeur- ondernemer staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de
door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving
in de offerte. De Groenkeur- ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien
op een kwalitatief goede samenstelling van de te leveren zand, grond,
teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met
inachtneming van wettelijk bepalingen die hieraan gesteld zijn en
afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruikersdoel.
2.  Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde
en door hem verwerkte levende materialen wordt door de Groenkeur-
ondernemer, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij
er sprake is van uitzonderlijke weers- en /of terreinomstandigheden, dan
wel sprake is van overmacht.
3.  In die gevallen van uitzonderlijke weer- en/of terreinomstandigheden, dan
wel overmacht zal de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van
de prijs van de levende materialen worden vergoed, alsmede maximaal
10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende
materiaal.
4.  De Groenkeur- ondernemer staat niet in voor gebreken die na oplevering
van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of
gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de
consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin
staat de Groenkeur- ondernemer in voor de eventuele ontstane schade als
gevolg van deze gebreken.

Artikel 10 – Opschorting
1.  In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van
de Groenkeur- ondernemer worden opgeschort. Indien deze periode, waarin
door overmacht nakoming  van de verplichtingen van de Groenkeur-
ondernemer niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat   geval een
verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de
overmacht de Groenkeur-ondernemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen
kon voldoen,is hij gerechtig het reeds geleverde afzonderlijk te factureren.
De consument is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof betrof
een afzonderlijk contract.
2.  Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan de
omstandigheden dat de Groenkeur- ondernemer de werkzaamheden niet
conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat   andere en/of
voorbereidende werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn
uigevoerd.
3.  Indien naar het oordeel van de Groenkeur- ondernemer de uitvoering van
werkzaamheden, tengevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden
niet tijdig kan geschieden,heeft Hij het recht, zonder dat dit de consument
recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten
zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de Groenkeur-
ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals
hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn
oordeel in het kader het aanslaan of de hergroei van levend materiaal
noodzakelijk is.
5.  Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de
Groenkeur- ondernemer tijdelijk is, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts
ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de Groenkeur- ondernemer
onmiddellijk contact met de consument met als doel een regeling te treffen
voor vervangende uitvoering.

Artikel 11 – Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden
De Groenkeur- ondernemer zal zorg dragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en  zijn voor rekening van de consument. Onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als  meerwerk conform artikel 7 lid 2 en 3, bij de consument in rekening gebracht.

Artikel 12 – Afspraken door personeel
Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de  Groenkeur- ondernemer binden deze  laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 13 – De betaling
1.  Alle werkzaamheden welke door de Groenkeur- ondernemer geschieden,
worden- voor zover deze geen deel vormen van een overeengekomen
aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn inbegrepen- in rekening
gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer,
verwerkenen/of aanbrengen.
2.  Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door Groenkeur- ondernemer
geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.  Facturen dienen te zijn betaald binnen 30 dagen na factuurdatum.
4.  Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen
volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst
zijn vastgesteld.
5.  De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in de offerte.
Personeelsleden van de Groenkeur-ondernemer zijn niet bevoegd
betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk
toe worden gemachtigd.
6.  Bij koop heeft de Groenkeur – ondernemer het recht de consument tot
vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Artikel 14 – Niet- tijdige betaling
1.  De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.
Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat Groenkeur-ondernemer na het
verstrijken van die termijn een laatste betalingsherinnering zendt en
(daarmee) de opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen
na ontvangst van deze herinnering te betalen.
2.  Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is
betaald, is de Groenkeur- ondernemer gerechtigd rente in rekening te
brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk
aan de wettelijke rente.
3.  Bij niet-tijdige betaling heeft de Groenkeur- ondernemer het recht de
nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.
4.  Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet- tijdige betaling,
komen ten laste van de consument.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud en- overdracht
1.  Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagevast verbonden, blijven|
eigendom van de Groenkeur- ondernemer, zolang deze niet, dan wel niet
geheel zijn betaald.
2.  Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de Groenkeur- ondernemer op
de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt de
Groenkeur-ondernemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de
natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de
Groenkeur-ondernemer, tot zekerheid van al hetgeen de consument, uit
welke hoofde dan ook, aan de Groenkeur-  ondernemer verschuldigd is en
zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt
van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd.

Artikel 16 – Groenkeur garanties
Binnen het vakgebied tuinaanleg en tuinonderhoud gelden de volgende garanties:
1.  De Groenkeur – ondernemer garandeert gedurende een termijn 12
maanden dat op aangebrachte bestrating halfverharding, vlonders,
terrassen en gazons het hemelwater,  24 uur na de laatste regenbui, niet in
hoogte meetbaar aanwezig is. De Groenkeur- ondernemer treft, op verzoek
van de consument, binnen de garantietermijn van 12 maanden, zo goed
mogelijk herstelmaatregelen.
2.  De Groenkeur- ondernemer garandeert op geleverde schuttingen, pergola’s
en bouwwerken een garantietermijn welke minimaal gelijk is aan die van de
fabrikant. De constructie blijft minimaal 12 maanden in stand.
De Groenkeur-ondernemer treft, op verzoek van de consument, binnen de
garantietermijn van 12 maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen.
3.  De Groenkeur – ondernemer verstrekt gedurende een termijn van 12
maanden garantie op geplante meerjarige beplanting, niet zijnde bollen.
De Groenkeur- ondernemer treft, op verzoek van de consument, binnen de
garantietermijn van 12 maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen. Zo nodig
vindt binnen de garantietermijn inboet op inboet plaats.
4.  De Groenkeur- ondernemer verstrekt gedurende een termijn van 12
maanden garantie op beplanting welke is geleverd als boom. De Groenkeur
– ondernemer treft, op verzoek van de consument, binnen de
garantietermijn van 12 maanden, zo mogelijk herstelwerkzaamheden. Zo
nodig vindt binnen de garantietermijn inboet op inboet plaats. Indien
de boom voor vervanging in aanmerking komt, wordt een zelfde soort
geleverd van minstens dezelfde hoogte en omvang als vermeld in de
beplantingslijst. Indien de boom deel uitmaakt van een gelijksoortige partij
wordt bij eventuele inboet een boom geleverd die qua formaat en omvang
past bij de partij.
5.  De Groenkeur- ondernemer garandeert dat van de geplante bolgewassen
90% in bloei zal komen. Indien het eerst volgende bloeiseizoen na
levering, minder dan 90% geen bloei vertoont, zal restitutie van de
stuksprijs volgens offerte van elke niet in bloei gekomen bol plaatsvinden.
6.  De Groenkeur- ondernemer garandeert dat de hem door aangelegde of
ingezaaide gazons binnen zes maanden bestaan uit aaneengesloten
zoden. De Groenkeur- ondernemer treft, op verzoek van de consument,
binnen een termijn van 12 maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen.
7.  Indien bij de aanleg van vijvers- zwemvijvers, zwembaden en andere
waterpartijen, folie wordt gebruikt, dan wordt er gebruik gemaakt van folie
waarop de fabrikant minstens 25 jaar garantie geeft. De Groenkeur-
ondernemer treft, op verzoek van de consument, binnen de termijn van 12
maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen.
8.  Van genoemde garantiebepalingen en termijnen kan bij offerte geheel of
gedeeltelijk worden afgeweken, behoudens wettelijke rechten. De
garantiebepalingen blijven eveneens buiten toepassing op eenjarige- en
tweejarige planten en indien planten worden geleverd  waarvan de
Groenkeur- ondernemer op voorhand in de beplantinglijst heeft gemeld dat
deze qua leefklimaat, standplaats, bodemgesteldheid of anderszins geen
redelijke kans op langdurig overleven kunnen tegemoet zien. Invloeden
van wild, (on)gedierte, ziekten, plagen, bodemverschuivingen,
buitengewone  waterstanden en zo genaamde inklink op veengronden,
vallen eveneens buiten de garantie. Op vernielingen en schade van
buitenaf, zoals brand, molest, hagel en storm met een windkracht van 8 of
hoger, alsmede het niet door of vanwege de consument opvolgen van de
verzorgingsvoorschriften welke door de Groenkeur- ondernemer zijn
verstrekt en het gebruik of gebruiken van het geleverde product voor
doelen waarvoor het in rede niet bestemd of waarvan de bestemming in de
offerte is beperkt, worden eveneens van garanties uitgesloten, net als elke
vorm van overmacht.

Artikel 17 – Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging
1.  Bij het overlijden van de Groenkeur – ondernemer, dan wel bij liquidatie of
ontbinding van de onderneming van de Groenkeur – ondernemer, vóór de
voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder
algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt
de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de
consument aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom,
verminderd met een redelijk bedrag voor het niet- afgewerkte gedeelte van
de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van
overlijden van de Groenkeur- ondernemer, dan wel bij liquidatie of
ontbinding van de onderneming van de Groenkeur- ondernemer,
verschuldigde berekend overeenkomst de onderhavige voorwaarden.
2.  De Groenkeur- ondernemer heeft het recht de nakoming van de
overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval dat de
consument in wettelijke staat van faillissement is verklaard, wanneer de
wettelijke schuldsanerings-regeling van toepassing is verklaard, alsmede in
geval dat de consument een aanvraag tot  surseance van betaling heeft
ingediend.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid
1.  De Groenkeur- ondernemer is aansprakelijk voor de aantoonbare schade
welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris,
personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten
is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de
Groenkeur- ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
2.  Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft
geldt bij aflevering aan de consument het volgende: indien beschadigingen
van zaken wordt geconstateerd dient de consument dit op het
ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de consument zo snel
mogelijk na aflevering bij de Groenkeur -ondernemer hiervan melding
te maken, bij gebreke waarvan de consument, behoudens het daartoe
bepaalde in de wet, geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij
aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken
dient ook dit door de consument op het ontvangstbewijs te worden
aangetekend.
3.  Op de consument rust overigens de plicht op binnen redelijke grenzen al
die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of
beperken.
4.  De Groenkeur- ondernemer is met inachtneming van het in dit  artikel
bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/ bij uitvoering  van de
overeenkomst. De schade wordt tot maximaal € 1.000.000,- per
gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien
de consument een hoger maximum aan aansprakelijkheid wenst overeen
te komen dient de consument dit voor het sluiten van de overeenkomst
kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan €2.500.000,-
worden gesteld. De Groenkeur- ondernemer sluit hiertoe in dat geval voor
vermeld bedrag een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor
bedrijven of beroepen.
5.  De consument vrijwaart de Groenkeur- ondernemer voor aanspraken van
derden jegens de Groenkeur- ondernemer indien de Groenkeur-
ondernemer schade veroorzaakt doordat door de consument of derden die
de consument daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige
informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel  bij de
Groenkeur- ondernemer bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking
van de schade had kunnen leiden.
6.  De Groenkeur- ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te
wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik van of namens de consument.
7.  De consument is tegenover de Groenkeur- ondernemer aansprakelijk voor
schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
8.  De Groenkeur- ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende
uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking geen
verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de
grond, bodem of teelaarde.
9.  De Groenkeur- ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van
schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik neming van een
gedeelte van het werk of het hele werk.

Artikel 19- Klachten
1.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de Groenkeur- ondernemer tijdig
nadat de consument de  gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van
de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake
verliest.
2.  De Groenkeur- ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na
indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten
onderzoeken. De consument verleent alsdan zijn medewerking.
3.  Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering
van de zaken ontslaan de consument niet om de normale zorg in acht te
nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering
van de werkzaamheden of levering van materialen.
4.  Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering, kan ertoe
leiden dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
5.  Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een
geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 20- Geschillenregeling
1.  Geschillen tussen consument en Groenkeur- ondernemer over
totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot
de door deze Groenkeur- ondernemer te leveren of geleverde diensten
zaken, kunnen zowel door de consument als door de Groenkeur-
ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Groen,
Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag( www.sgc.nl)
2.  Er geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling
genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de Groenkeur-
ondernemer heeft ingediend.
3.  Nadat de klacht bij de Groenkeur- ondernemer is ingediend, moet het
geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de
geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4.  Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de
Geschillencommissie, is de Groenkeur- ondernemer aan deze keuze
gebonden. Indien de Groenkeur- ondernemer een geschil aanhangig wil
maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich
binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De
Groenkeur- ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het
verstrijken van de voorgenoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de
rechter aanhangig te maken.
5.  De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de
bepalingen van het voor haar geldende reglement.
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat
reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd
toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding
verschuldigd.
6.  Uitsluitend de rechter zal dan wel hierboven genoemde Geschillencommissie
is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 21- Nakomingsgarantie
1.  Stichting Groenkeur staat garant voor de nakoming van de bindende
adviezen door de Groenkeur- ondernemer, tenzij de Groenkeur-
ondernemer besluit het bindend advies binnen 2 maanden na de
verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze
garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de
rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van
gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van  €20.000,- per
bindend advies wordt dit bedrag aan de consument uitgekeerd. Bij
bedragen groter dan €20.000,- per bindend  advies,wordt de consument dit
bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de consument aangeboden
zijn vorderingen aan Stichting Groenkeur over te dragen, waarna deze
Stichting op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter
voldoening aan de consument.
2.  Stichting Groenkeur verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het
geschil in behandeling is genomen, van één van de volgende situaties
spraken is:
–   Aan de Groenkeur- ondernemer is surseance van betaling verleend.
–   De Groenkeur- ondernemer is failliet verklaard.
–   De bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd . Bepalend voor deze situatie
is de datum waarop de  bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is
ingeschreven of een eerdere datum, waarvan Stichting Groenkeur
aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Artikel 22- Afwijking
Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan elektronisch tussen de Groenkeur- ondernemer en de consument worden vastgelegd.

Artikel 23- Wijziging
Stichting Groenkeur zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

Artikel 24- Slotbepaling
Deze algemene Voorwaarden zijn vastgelegd door het bestuur van Stichting Groenkeur en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 30190781.

De beoordelingrichtlijnen van Stichting Groenkeur, maken geen deel uit van de algemene voorwaarden, maar zijn de norm voor het beoordelen van het werk van de Groenkeur- ondernemer door een onafhankelijke certificatie-instelling. De consument kan de Beoordelingsrichtlijn kosteloos verkrijgen bij Stichting Groenkeur of downloaden van www.groenkeur.nl .

Hoewel Stichting Groenkeur geen partij is bij deze Algemene Voorwaarden en elke aansprakelijkheid uitsluit, zal elke handhavingsverzoek los van een klacht, geschil of beroep in
behandeling worden genomen. Een handhavingsverzoek   kan vorm- vrij worden ingediend bij:
Stichting Groenkeur
per e-mail: info@groenkeur.nl
per telefoon: 030-6595663

Of schriftelijk:
Stichting Groenkeur
Postbus 1010
3990 CA Houten

Door het indienen van een handhavingsverzoek wordt aan Stichting Groenkeur het verzoek gericht om te toetsen of  de Groenkeur- ondernemer zich wel houdt aan de Statuten en reglementen van stichting Groenkeur. Een handhaving- verzoek kan onder meer leiden tot schorsing of extra auditering. Het handhavingsverzoek staat los van de rechten van de consument om op inhoudelijke gronden de Groenkeur- ondernemer aan te spreken via een beroep op de Geschillencommissie, respectievelijk de rechter.

Op bovenstaande algemene consumentenvoorwaarden worden de navolgende aanpassingen/afwijkingen van toepassing verklaard.

Artikel 3 punt 6
Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
In onderling overleg kan ook worden uitgegaan van een raming op basis waarvan de werkzaamheden worden uitgevoerd. Een raming geeft een zo nauwkeurig mogelijke kostenindicatie van de uitvoerring met daarbij enkele stelposten. Indien er een overschrijding dreigt van de totale raming van meer dan 10% zal er overleg plaats vinden met opdrachtgever en pas na goedkeuring het werk worden hervat.

Artikel 3 punt 9
De Groenkeur- ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van de Groenkeur- ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de Groenkeur – ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
Indien er geen uitvoeringsopdracht volgt na verstrekking van tekening(en) en overige bescheiden dan dient  binnen 14 dagen na verstrekking de verstrekte bescheiden aangetekend te worden geretourneerd. Indien opdrachtgever hier geen gevolg aan geeft is ondernemer gerechtigd zijn bestede tijd en kosten in rekening te brengen.

Artikel 3 punt 11
Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, zal de consument, de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan de Groenkeur- ondernemer vergoeden in geval de Groenkeur- ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werk-zaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.
De vooraf bekende tekenkosten (ontwerpkosten) staan vermeld in de verstrekte informatiemap en website. De voorbereidingskosten bestaan uit vooraf bekende teken- of ontwerpkosten plus reistijd, besprekingstijd, administratieve tijd, tijd voor opstellen ramingen etc. Deze tijd is niet vooraf aan te geven (daar deze sterk wordt bepaald door consument) en zal op basis van werkelijk bestede tijd worden gedeclareerd als er geen uitvoeringsopdracht wordt verstrekt.

Artikel 13 punt 3
Facturen dienen te zijn betaald binnen 30 dagen na factuurdatum.
Facturen dienen te zijn betaald binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 14 punt 3
Bij niet-tijdige betaling heeft de Groenkeur- ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.
Bij niet-tijdige betaling heeft de Groenkeur- ondernemer het recht de garantie- en servicebeurten te laten vervallen, dit zal door de Groenkeur ondernemer schriftelijk worden aangeven aan consument.

Artikel 15 punt 1
Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagevast verbonden, blijven eigendom van de Groenkeur- ondernemer,  zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.
Bij niet tijdige betaling is Groenkeur ondernemer gerechtigd vanaf de 1e dag van nalatigheid door consument de goederen te verwijderen uit tuin of anderszins van de consument.